Kategori: Tokoh

Didalam al-Mustasfa Al-Ghazali memberikan perspektif Mashlahah dan Maqasid Syariah yang menarik. Maqashid Syari’ah adalah maksud dan tujuan di syariatkannya hukum Islam. Menurut Al-Ghazali, tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memelihara agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-`aql), keturunan…

Quran merupakan sumber hukum Syariat Islam, dan keseluruhan ayat Quran bersifat qath’i dari segi wurud (kedatangan) dan tsubut (penetapannya), dan Quran diriwayatkan secara mutawatir. Pendapat jumhur ulama ini juga disepakati Imam Abu Hanifah. Namun apakah Quran itu mencakup lafadz /…

ushulfiqih.com