Didalam al-Mustasfa Al-Ghazali memberikan perspektif Mashlahah dan Maqasid Syariah yang menarik. Maqashid Syari’ah adalah maksud dan tujuan di syariatkannya hukum Islam. Menurut Al-Ghazali, tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memelihara agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-`aql), keturunan…