Tag: maqashid syariah

Maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam (Maqashid Syariah) adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menolak berbagai kemudharatan. Secara bahasa Maqashid Al-Syari’ah berarti maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam. Dan secara terminologi Maqashid Syariah berarti “Kemaslahatan yang ditujukan kepada manusia dengan cara…

Didalam al-Mustasfa Al-Ghazali memberikan perspektif Mashlahah dan Maqasid Syariah yang menarik. Maqashid Syari’ah adalah maksud dan tujuan di syariatkannya hukum Islam. Menurut Al-Ghazali, tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memelihara agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-`aql), keturunan…

ushulfiqih.com